Удмурт Элькунысь йӧскалык политикая министр бордын яланлыко ужась кенешлэн 2013-тӥ арын ортчем кенешъёсызлэн протоколъёсыз

Удмурт Элькунысь йӧскалык политикая министр бордын яланлыко ужась кенешлэн 2013-тӥ аре 13-тӥ южтолэзе ортчем кенешезлэн протоколэз

Удмурт Элькунысь йӧскалык политикая министр бордын яланлыко ужась кенешлэн 2013-тӥ аре 14-тӥ куартолэзе ортчем кенешезлэн протоколэз